Online Toptancın Bir TIK'la Kapında
shopping_cart
Sepetim (0)
K.V.K. Kanunu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

SÜLEYMAN TORAMAN - TORAMAN TİCARET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel ve Özel Nitelikte Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla SÜLEYMAN TORAMAN - TORAMAN TİCARET tarafından işlenmektedir.


“Kişisel Verilerinizin işlenmesi” kavramı yasal bir kavram olup, 6698 Sayılı Yasada bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.


Şirketimiz ile Çalışan, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Taşeron Yetkilisi, Taşeron Çalışanı, Ürün veya Hizmet alan kişi, kiracı, kiraya veren, çalışan adayı, stajyer, stajyer adayı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, müşteri sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme veya başkaca işimizle ilgili ticari amaçlar için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.


SÜLEYMAN TORAMAN - TORAMAN TİCARET olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem veriyor, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alıyoruz.


Bu bilgilendirme/aydınlatma metnini yayınlamaktaki amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri en açık şekilde bilgilendirmektir.


Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler ve kavramlar yer almakta olup bu kavramlar ile aydınlanmanızın tam olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.


1. Veri Sorumlusunun Kimliği


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri sorumlusu: SÜLEYMAN TORAMAN - TORAMAN TİCARET Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.


2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.


Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından;


Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini


Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi


İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi


Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi


Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi


Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi


Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi


Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi


Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi


Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi


İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi


Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi


İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi


İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi


Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini


Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi


Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi


amaçlarıyla işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:


Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,


Doğru ve gerektiğinde güncel olma,


Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,


İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,


İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.


3. Kişisel Verilerin Aktarılması


Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.


Yurtiçinde Veri Barındırma, Operasyonel İşlemler, Yasal Yükümlülük, İdare Talebi, Ticari Amaç, İlgili Kişi için Hizmet Sunumu, Sözleşme, Veri İşleyenlere İletim, Mahkeme Emri sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.


Yurtiçi Alıcı Grupları:


Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri


Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları


Tedarikçiler


Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır.


4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Tarafınıza ait kişisel veriler, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara veSÜLEYMAN TORAMAN - TORAMAN TİCARET Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak Şirketin yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.


Hard Copy


Hard Disk


Excel Programı


Web Tabanlı Yazılım


Muhasebe Programı


Cep telefonu rehberi


Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi


Özel Entegrasyon Programı


Yazılım Programı


Taşınabilir disk


Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan Kişisel Verileriniz KVKK m. 5 ve 6. Hükümlerine uygun olarak; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Sözleşme İmzalanması, Kanunlarda Öngörülmesi, İlgili Kişinin Alenileştirmiş Olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Sayılan bu yöntemlerle toplanan ve işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


5. Kişisel Verilerin Güvenliği


Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ve ‘veri sorumlusu’ olması nedeniyle veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü taşımaktadır. Bu nedenle Şirketimiz,


-        Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,


-        Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,


-        Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak


amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bunun yanında Şirketimiz kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.


 


Şirketimiz, işlediği kişisel verileri KVKK ve diğer mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamamakta, paylaşmamakta, aktarmamakta, ifşa etmemekte ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.


6. 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre Kişisel Veri Sahibi olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız:


Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,


Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,


Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme’dir.


Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, pakettoptan.com adresinde veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;


İşletmemize ihsaniye mahallesi uğur mumcu caddesi no:26 Bulancak/GİRESUN adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,


Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,


iletisim@pakettoptan.com adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.


SÜLEYMAN TORAMAN - TORAMAN TİCARET

Paylaşın facebook twitter pinterest linkedin link